Nabór do szóstej edycji GreenEvo

Ruszyła VI edycja konkursu GreenEvo – Akceleratora Zielonych Technologii 2015. Jest to program Ministerstwa Środowiska przygotowany z myślą o międzynarodowym transferze polskich, sprawdzonych zielonych technologii wprost na rynki zagraniczne. Celem programu jest szerzenie globalnej myśli technicznej w trosce o tworzenie klimatu zrównoważonego rozwoju i budowanie zielonej gospodarki. Więcej „Nabór do szóstej edycji GreenEvo”

NCBR ogłosiło harmonogram konkursów w 2015 roku

Siedemnaście programów i działań, w tym sześć nowych, finansowanych będzie w ramach programów operacyjnych nowej unijnej perspektywy finansowej 2014 – 2020. Wśród nowych propozycji NCBR znajdują się zarówno programy mające na celu podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw dzięki wykorzystywaniu rezultatów prac B+R w prowadzonej przez nie działalności gospodarczej ….

Czytaj więcej na stronie NCBR ……

Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego

18 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 [RPO WO 2014-2020], który został przekazany do Komisji Europejskiej poprzez elektroniczny system wymiany danych SFC2014 w dniu 12 grudnia 2014 r. RPO WO 2014-2020 uwzględnia wyniki z przeprowadzonych rund negocjacyjnych Instytucji Zarządzającej RPO WO 2014-2020 z Komisją Europejską oraz ustalenia strony polskiej i Komisji Europejskiej przekazywane w trakcie całego okresu negocjacji. Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 jest jednym z narzędzi realizacji głównych dokumentów strategicznych dla regionu, w tym przede wszystkim Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego do 2020 r. Program odzwierciedla ukierunkowanie wsparcia na cele wskazane w dokumencie Strategia Europa 2020, a także priorytety wskazane w Umowie Partnerstwa. Dokument określa najważniejsze dla rozwoju społeczno-gospodarczego województwa opolskiego obszary wsparcia, które będą współfinansowane z dwóch funduszy: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego [EFRR] i Europejskiego Funduszu Społecznego [EFS]. Całkowity budżet Programu wynosi blisko 944,97 mln Euro, w tym kwota alokacji z EFRR stanowi ponad 679,15 mln Euro, natomiast z EFS prawie 265,82 mln Euro (około 1,15% ogółu środków UE inwestowanych w Polsce w ramach polityki spójności na lata 2014-2020). Przyjęte w RPO WO 2014-2020 zintegrowane podejście tematyczne i terytorialne znajduje wyraz w układzie 11 Osi priorytetowych, w ramach których zostały określone cele szczegółowe przyporządkowane poszczególnym priorytetom inwestycyjnym.

Porozumienie w sprawie PO WER podpisane

17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, który odpowiada na potrzebę reform w obszarach zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia. Dlatego niezmiernie istotne jest, by jak najszybciej rozpocząć działania wdrożeniowe w programie przez wyznaczone do tego Instytucje Pośredniczące.