Spotkania w ramach Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

9 grudnia UM Kędzierzyna-Koźla zorganizował kolejne spotkanie w ramach cyklu analizującego nasz subregion. Przedstawione zostały możliwości wsparcia subregionu w ramach RPO WO 2014-2020; w drugiej części dokonano podsumowania badań i analiz przeprowadzonych celem wyznaczenia granic Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego. Przedstawiciele naszego Klastra wzięli udział w tym spotkaniu.

Prezentacja RPO WO w Urzędzie Wojewódzkim

Dobiegły końca konsultacje społeczne dotyczące wersji nr 2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020. W Sali Herbowej Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, zainteresowanym wynikami debaty przedstawiono przedmiotową prezentację. Klaster CHEM-STER jako potencjalny beneficjent programów pomocowych także wniósł swoje uwagi do konsultowanego projektu.

Ostatnie w tym roku posiedzenie Komitetu Sterującego

W dniu 2 grudnia 2013 roku w siedzibie Kędzierzyńsko-Kozielskiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. odbyło się trzecie posiedzenie Komitetu Sterującego Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER Spotkanie rozpoczęło się od omówienia możliwości oddziaływania Lidera Klastra na jego działalność. W drugiej części obrad omówione zostały propozycje projektów rozwojowych. Korzystając z informacji zebranych w formie mapy propozycji projektów przewodniczący Komitetu Sterującego zarysował przedsięwzięcia możliwe do realizacji jako projekty wewnątrzklastrowe. Trzeci punkt posiedzenia dotyczył ustalenia planu działania do czasu zwołania Zgromadzenia Członków Klastra, a w końcowej części ustalono szczegółowy program tego Zgromadzenia.

Interesujące seminarium na UO

Część z zaproszonych przedstawicieli Klastra wzięła udział w seminarium zorganizowanym we współpracy ICSO „Blachownia” i Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego w ramach Projektu Kreator Innowacyjności ICSO „Blachownia” pn. „Platforma wymiany doświadczeń w zakresie komercjalizacji badań”. Seminarium odbyło się 29 listopada w Collegium Civitas UO.
Zaprezentowane podczas spotkania przez zaproszonych prelegentów referaty obejmowały: „Ścieżki komercjalizacji badań na przykładzie działalności ICSO”, „Charakterystyka badań aplikacyjnych prowadzonych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego”, „Przykłady komercjalizacji badań w Zakładzie Przemysłowej Syntezy Organicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej”, „Horyzont 2020 – perspektywa finansowania badań i innowacji w latach 2014-2020”, „Przykłady aplikacyjnych projektów badawczych i współpracy z przemysłem na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego” ,”Warunki skutecznej komercjalizacji wyników badań na przykładzie wdrożeń w Zakładzie Procesów Jonitowych i Poliwęglanów ICSO „Blachownia”, „Własność intelektualna jako przedmiot komercjalizacji wyników badań”, „Park Naukowo-Technologiczny w Opolu a komercjalizacja wiedzy – przykłady”, „Możliwości finansowania B+R+I w regionie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020”. W roli otwierającego spotkanie i moderatora dyskusji wystąpił główny organizator – dyrektor ICSO dr Andrzej Krueger. W podsumowaniu stwierdził, aby w nowej perspektywie finansowej cokolwiek interesującego ugrać jednostki naukowo-badawcze muszą wejść w mariaż z przemysłem. Efekty badań muszą być utylitarne, innowacje muszą zostać wdrożone do konkretnych zastosowań w gospodarce.

Kolejna odsłona ogólnopolskiej konferencji SITPChem

Pod auspicjami Ministra Gospodarki, SITPChem O/Gliwice zorganizowało w Ustroniu kolejną Ogólnopolską Konferencję Naukowo-Techniczną z cyklu restrukturyzacja przemysłu chemicznego w Polsce pn. „Przemysł Chemiczny Wyzwania i Bariery”. Konferencja odbyła się w terminie 20 – 22 listopada w Hotelu „Jawor” w Ustroniu-Jaszowcu. Lista niezwykle interesujących wykładów i prezentacji zawierała m.in.: „Narzędzia restrukturyzacji, innowacji i rozwoju przemysłu w dyspozycji resortu gospodarki”, „Działalność PIPChem na tle problematyki krajowej chemii”, „Przemysł rafineryjno-chemiczny jako ważny czynnik rozwoju krajowej gospodarki – autokoncepcja rozwoju petrochemii”, „Aktualna sytuacja w procesach prywatyzacji i konsolidacji krajowego przemysłu chemicznego”, „Przemysł chemiczny w statystyce”, „Ochrona środowiska – plusy dodatnie i plusy ujemne”, „Możliwości przystosowania polskiej gospodarki do konieczności zmniejszania emisji dwutlenku węgla”, „Nanokompozyty – wyzwania dla projektantów i dla przerobu wtórnego”, „Przetwarzanie biomasy oraz odpadów organicznych do chemikaliów i biopaliw silnikowych”. Z grona znamienitych wykładowców zaproszonych na konferencję wymienić wypada: dra inż. Janusza Steinhoffa, dra hab. inż. Jacka Gulińskiego, prof. dra hab. inż. Włodzimierza Kotowskiego, dra inż. Tomasza Zielińskiego, Jerzego Majchrzaka, Janusza Wiśniewskiego czy też prof. dra hab. inż. Jacka Kijeńskiego. Jako Klaster, a także jako osoby z nim związane również aktywnie uczestniczyliśmy w tej konferencji. Pan prezes Adam Leszkiewicz (GA ZAK S.A.) przedstawił „Osiągnięcia i oczekiwania procesu konsolidacji i transformacji”, pani prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja (UO) przedstawiła wykład pt. „Tworzywa sztuczne – materiały przyszłości czy zagrożenie ekologiczne”, natomiast pan dr Andrzej Krueger i pan prezes Wiesław Skwarko przybliżyli zgromadzonym ideę Klastra „CHEM-STER”. Przy tej okazji należy podkreślić, że statuetkę lidera restrukturyzacji w przemyśle chemicznym fundowaną przez zarząd główny SITPChem otrzymała Grupa Azoty. Gratulujemy.