Korzyści

Korzyści jakie rodzi aktywna współpraca firm i instytucji w obrębie porozumienia klastrowego wynikają przede wszystkim:

 • ze skupienia określonej wiedzy, kwalifikacji i specjalizacji
 • z przestrzennej bliskości licznej grupy podmiotów
 • z realizacji wspólnych działań w pewnych obszarach
 • z łatwości znalezienia partnerów biznesowych

Do najważniejszych profitów wypływających z kooperacji uczestników klastra należy niewątpliwie zaliczyć wzrost produktywności, innowacyjności i konkurencyjności funkcjonujących w ramach klastra podmiotów, a w konsekwencji wzmocnienie konkurencyjności obszaru i regionu, na którym firmy te występują. W rozbiciu na konkretne efekty mamy do czynienia z:

 • możliwością wymiany informacji o nowych rynkach, zmianach w oczekiwaniach klientów, nowych trendach i technologiach z innymi uczestnikami klastra
 • możliwością naśladowania najlepszych rozwiązań organizacyjnych, wymiany wiedzy oraz uczenia się od innych firm, co wpływa pozytywnie na wzrost produktywności i innowacyjności
 • rozwiniętym rynkiem wyspecjalizowanych dostawców
 • łatwością zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników
 • niższymi kosztami działalności m.in. dzięki wykorzystywaniu zasobów i infrastruktury klastra oraz geograficznej bliskości dostawców
 • promocją klastra i jego uczestników w kraju i za granicą, co obniża koszty marketingu i wpływa pozytywnie na wzrost sprzedaży
 • wsparciem eksperckim lokalnych uczelni wyższych oraz ośrodków badawczych
 • łatwością rozpoczęcia działalności (obecność potencjalnych klientów, ułatwienia dla przedsiębiorców wprowadzane przez zaangażowane w rozwój klastra władze lokalne, dobra infrastruktura, zainteresowanie funduszy venture capital

A. Grycuk: Klastry jako instrument polityki regionalnej. „Infos” Biuro Analiz Sejmowych, 8 lipca 2010