Polityka klastrowa

Nowe instrumenty realizacji polityki klastrowej

Zgodnie z rekomendacjami Grupy roboczej ds. przyszłej polityki klastrowej zawartymi w raporcie pt. Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku głównym celem polityki klastrowej w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 powinno być wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki w oparciu o intensyfikację współpracy, interakcji i przepływów wiedzy w ramach klastrów oraz wspieranie rozwoju strategicznych specjalizacji gospodarczych poprzez krajowe i regionalne klastry kluczowe.

Czytaj więcej na Portalu Innowacji …

 

II Kongres Klastrów Polskich

II Kongres klastrów Polskich, odbył się pod hasłem Klastry polskie – rola i kondycja, u progu nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Infrastruktury i Rozwoju Elżbiety Bieńkowskiej, Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Leny Kolarska-Bobińska.

Czytaj więcej na Portalu Innowacji …

 

Interaktywna mapa klastrów w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprezentować Mapę Klastrów – największą bazę klastrów działających w Polsce (….) Celem utworzenia bazy jest upowszechnienie informacji na temat działalności klastrów w Polsce oraz zbudowanie na jej podstawie platformy współpracy pomiędzy klastrami a ich otoczeniem krajowym i międzynarodowym.

Czytaj więcej na Portalu Innowacji …

 

Klastry w UE w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Od kilku lat Komisja Europejska przywiązuje dużą wagę do klastrów uważając je za motory innowacyjności i wzrostu gospodarczego. Nie inaczej będzie w nowej perspektywie finansowej 2014-2020, która właśnie się rozpoczęła. KE będzie w dalszym ciągu wspierać rozwój klastrów, które ze względu na swoją naturę mają ważną rolę do odegrania w ewolucji i transformacji europejskiego przemysłu (industrial renewal) w kierunku nowych strategicznych specjalizacji.

Czytaj więcej na Portalu Innowacji …

 

Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz kreowania polityki klastrowej w Polsce. W tym celu we współpracy z Ministerstwem Gospodarki została powołana w 2011 roku Grupa robocza ds. polityki klastrowej, w skład której weszli przedstawiciele centralnych instytucji państwowych, w tym ministerstw i agend rządowych, przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji przedsiębiorców i pracodawców, regionów, metropolii, specjalnych stref ekonomicznych oraz klastrów. W pracach Grupy uczestniczyli także przedstawiciele Komisji Europejskiej oraz eksperci zagraniczni. W wyniku dyskusji, konsultacji z ekspertami oraz konsultacji społecznych wypracowano rekomendacje dotyczące założeń przyszłej polityki klastrowej, które zaprezentowano w raporcie z prac Grupy pt. 

Kierunki i założenia polityki klastrowej w Polsce do 2020 roku.