O nas

Uczestnicy projektu klastrowego zawarli porozumienie o współpracy mające na celu wzmocnienie swojej pozycji na rynku krajowym i europejskim w obliczu aktualnej sytuacji gospodarczej i zmieniających się trendów rozwojowych w przemyśle chemicznym. Idea jaka przyświecała założycielom klastra to utworzenie przemyślanej sieci współpracy, która wykorzystując wiele sprzyjających czynników prowadziłaby do zbudowania trwałej przewagi konkurencyjnej nie tylko uczestników klastra, ale także całego regionu w obszarze chemii specjalistycznej, między innymi poprzez efektywne podnoszenie poziomu innowacyjności.

Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER został powołany do życia w sierpniu 2013 roku jako urzeczywistnienie planów oraz rezultat wielkiego zaangażowania uczestników grupy pilotażowej obejmującej instytucje naukowo-badawcze, przedsiębiorstwa i jednostki otoczenia biznesu. Wypada przy tej okazji podkreślić, że to  pionierskie na lokalnym rynku przedsięwzięcie realnych kształtów nabierało w latach 2012–2013 w trakcie licznych konsultacji i wielostronnych spotkań zainteresowanych podmiotów. W skład grupy założycielskiej weszli: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia” jako inicjator całego projektu oraz Kędzierzyńsko-Kozielski Park Przemysłowy Sp. z o.o. przyjmujący rolę Koordynatora Klastra. Podczas Inauguracyjnego Zgromadzenia Członków Liderem Klastra wybrano Grupę Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A. W tym momencie porozumienie skupiało 20 podmiotów.

Inicjatywa ta ma za zadanie ukierunkować wspólne wysiłki i propozycje projektów rozwojowych na efektywny przepływ wiedzy i technologii, generowanie rozwiązań innowacyjnych oraz opracowywanie i wdrażanie nowych produktów i usług. Współpracujące podmioty zamierzają wypracować kluczową pozycję w regionie poprzez wykreowanie ośrodka inteligentnej specjalizacji technologiczno-produkcyjnej, jednocześnie wykazując troskę o pozyskanie zaufania społecznego wspomagane tworzeniem przychylnej atmosfery wokół swoich przedsięwzięć przez jednostki samorządu terytorialnego. Istotnymi  zasadami decydującymi o powodzeniu zawiązywanej współpracy jest wzajemne zaufanie i troska o wspólny interes, ale także poszanowanie odrębności partnerów i swobody ich działalności.