Cele

Celem głównym klastra jest ukierunkowanie przedsiębiorców branży chemicznej na nowoczesne technologie i produkty, ułatwienie oraz usprawnienie procesu ich opracowywania i wdrażania oraz kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających zwiększaniu innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. 

Cele strategiczne klastra to:

  • pozycjonowanie klastra CHEM-STER wśród krajowych liderów w zakresie chemii specjalistycznej dzięki rozwojowi centrum kompetencji. W ramach tego zadania na uwagę zasługują dodatkowe cele operacyjne, a mianowicie:
    sprawne i skuteczne reagowanie na zmiany prawne i technologiczne na rynku, zapewnienie warunków do szybkiego i kompleksowego opracowania i wprowadzenia na rynek nowych produktów i rozwiązań technologicznych, zwiększenie sprawności operacyjnej w realizacji zamówień, optymalizacja procesów logistycznych, identyfikacja potrzeb parterów przemysłowych krajowych i zagranicznych oraz zapewnienie optymalnych warunków współpracy instytucji B+R z przedsiębiorstwami i instytucjami otoczenia biznesu.
  • uczynienie do 2020 roku miasta Kędzierzyn-Koźle innowacyjnym skupiskiem firm z sektora chemii, cechującym się wysoką atrakcyjnością inwestycyjną. Cele operacyjne w tym zakresie obejmują: uzyskanie konsensusu wokół koncepcji kompleksowego zagospodarowania terenów przemysłowych w Kędzierzynie-Koźlu, przygotowanie ofert inwestycyjnych uwzględniających potencjał uczestników klastra, promowanie Kędzierzyna-Koźla jako atrakcyjnego miejsca  do inwestowania w sektorze chemii, w tym chemii specjalistycznej, zapewnienie warunków do uruchomienia nowych firm produkcyjnych i usługowych powstałych na bazie wynalazków uczestników klastra oraz zdobytych w Polsce i zaranicą licencji, sprawne korzystanie z wewnętrznego potencjału członków klastra w celu przygotowania i wdrożenia wspólnych projektów badawczo-rozwojowych i biznesowych.

Realizacja powyższych celów odbywać się będzie w ramach grup tematycznych, które będą powołane w kolejnych latach na podstawie wspólnych inicjatyw uczestników klastra.