Działania

Osiągnięcie przyjętych celów klastra planuje się poprzez następujące działania:

  • opracowanie i bieżąca aktualizacja bazy potencjalnych tematów dla projektów
  • wypracowanie zasad współpracy jednostek naukowych z przedsiębiorstwami w zakresie przygotowywania i wspólnej realizacji projektów B+R (powoływanie zespołów składających się z pracowników instytucji zaangażowanych w realizację poszczególnych tematów)
  • opracowanie efektywnego systemu wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy sferą nauki, a sferą przemysłu, obejmującego podnoszenie kwalifikacji zawodowych, odbywanie staży w jednostkach naukowych i w zakładach przemysłowych (wymiany pracownicze)
  • organizacja spotkań informacyjnych, dotyczących konkursów na projekty badawcze, rozwojowe i wdrożeniowe oraz wsparcie w pozyskiwaniu ich finansowania
  • wspólna promocja marki klastra chemicznego CHEM-STER; posługiwanie się nazwą i logo klastra
  • nawiązywanie kontaktów biznesowych