Organy Klastra

Zgodnie z postanowieniami Regulaminu organami Klastra są:

Zgromadzenie Członków Klastra
Lider Klastra
Komitet Sterujący Klastra
Koordynator Klastra
Biuro Klastra

Do kompetencji Zgromadzenia Członków Klastra należą:

 • zatwierdzenie przygotowanych przez Komitet Sterujący Klastra dokumentów, w szczególności rocznych planów działalności, budżetów, kosztów działalności klastra, wysokości opłat rocznych
 • przeanalizowanie nowych trendów i opracowanie zakresu projektów do realizacji przez Członków klastra
 • składanie do Koordynatora Klastra wniosków o inicjowanie określonych działań wsparcia
 • dokonywanie zmian Regulaminu

Ponadto w gestii Zgromadzenia leży wybór Lidera Klastra oraz przedstawicieli Członków klastra do Komitetu Sterującego

Lider Klastra odpowiedzialny jest za nadzór nad działalnością Koordynatora Klastra.

Do zadań Komitetu Sterującego Klastra należy:

 • sporządzanie i aktualizacja strategii rozwoju klastra oraz rocznych planów działań i budżetów Klastra oraz przedstawianie ich do akceptacji organom Klastra zgodnie z ich wewnętrznymi wytycznymi
 • przygotowywanie propozycji w zakresie wydatkowania środków na podstawie zatwierdzonych rocznych planów działań i budżetów oraz wysokości opłat rocznych
 • identyfikowanie i ocena istotnych trendów i wydarzeń, które mogą mieć wpływ na funkcjonowanie klastra oraz przygotowanie odpowiednich działań
 • koordynowanie rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej klastra
 • monitorowanie i ocena prac Koordynatora Klastra oraz postępu realizacji przedsięwzięć podejmowanych w klastrze
 • przyjmowanie nowych podmiotów do klastra na podstawie Deklaracji Przystąpienia 
 • wykluczanie Członków z klastra na podstawie stwierdzenia naruszenia zasad Regulaminu

Do obowiązków Koordynatora Klastra należy:

 • reprezentowanie klastra, samodzielnie lub wspólnie z Członkami klastra, na zewnątrz oraz w innych przedsięwzięciach związanych z branżą chemii specjalistycznej zarówno w kraju, jak i za granicą
 • reprezentowanie klastra w kontaktach z podmiotami odpowiedzialnymi za organizację konkursów w ramach publicznych programów wsparcia
 • przyjmowanie rezygnacji Członka z uczestnictwa w klastrze 
 • organizacja Biura Klastra odpowiedzialnego za obsługę administracyjno-organizacyjną działalności klastra
 • zapewnianie bieżących prac Biura Klastra

Biuro Klastra koordynuje i odpowiada za działania administracyjne klastra, zwłaszcza w zakresie:

 • przechowywania dokumentów klastra, w tym organów klastra
 • przepływu informacji, w tym: informacji pomiędzy członkami klastra, informacji o konkursach na realizację projektów krajowych i zagranicznych
 • przygotowywania przy współpracy z pozostałymi Członkami klastra dokumentów niezbędnych do uczestnictwa w konkursach krajowych i międzynarodowych
 • wydatkowania wspólnych funduszy na podstawie zatwierdzonych rocznych planów działań i budżetów, sporządzania raportów i innych sprawozdań w tym zakresie zgodnie z wytycznymi Komitetu Sterującego Klastra
 • przygotowywania i prowadzenia akcji informacyjnych i marketingowych  wynikających z planów marketingowych, w tym opracowywania i bieżącej   aktualizacji strony internetowej Klastra
 • organizowania spotkań Komitetu Sterującego Klastra oraz Zgromadzenia Członków klastra
 • koordynowanie prac nad wdrożeniem strategii rozwoju klastra
 • koordynowanie działań podejmowanych przez Członków Klastra w związku z funkcjonowaniem klastra, w szczególności organizowanie spotkań, warsztatów czy seminariów, a także przygotowanie i wdrożenie przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym, badawczo-rozwojowym, edukacyjnym czy biznesowym
 • inicjowanie kooperacji z sieciami, klastrami i instytucjami z innych regionów w zakresie wspólnych przedsięwzięć, projektów, w tym także trwałej współpracy gospodarczej
 • informowanie o trendach społecznych, gospodarczych i technologicznych dotyczących branży
 • animowanie kontaktów formalnych i nieformalnych w branży, pomiędzy branżami oraz pomiędzy sektorami: biznesowym, nauki oraz publicznym