Projekt PO IG

Klaster Chemii Specjalistycznej CHEM-STER powstał w wyniku Projektu
nr POIG.05.01.00-00-110/11 pod tytułem:
„Stworzenie podstaw organizacyjno-technicznych funkcjonowania
klastra chemicznego CHEM-STER”,

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Działanie 5.1
Wspieranie rozwoju powiązań kooperacyjnych o znaczeniu ponadregionalnym,

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Koordynator Projektu: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
Cel Projektu: utworzenie Powiązania Kooperacyjnego przedsiębiorstw, jednostek naukowych oraz jednostek otoczenia biznesu w celu opracowania wspólnej strategii oraz stworzenia podstaw organizacyjno-technicznych funkcjonowania klastra CHEM-STER.
Okres realizacji: 01.11.2012 – 31.05.2013
Całkowita kwota wydatków projektu: 118 756,85 zł
Poziom dofinansowania : 70%
Kwota dofinansowania : 61 980,65 zł
Środki Koordynatora zaangażowane do projektu: 56 776,20 zł