Strategia rozwoju

Opracowana dla Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER strategia rozwoju wyznacza kierunek i charakter działań zmierzających do urzeczywistnienia wizji silnej pozycji klastra w sektorze chemii specjalistycznej, będącego grupą prężnie działających firm innowacyjnych. Koncepcja rozwoju Klastra Chemii Specjalistycznej wpisuje się w rządowy program polityki klastrowej w Polsce oraz w cele określone w dokumentach strategicznych Województwa Opolskiego. Foresight Regionalny do 2020 r., a także Regionalna Strategia Innowacji wskazują na potrzebę zawiązywania oddolnych porozumień kooperacyjnych, a zwłaszcza klastra w branży chemicznej postrzeganego jako szansa dla rozwoju innowacyjności zarówno na poziomie regionalnym jak i ponadregionalnym. Przemysł chemiczny stanowi bowiem jeden z podstawowych potencjałów przemysłowych województwa opolskiego, a jego rozwój traktowany jest w regionie priorytetowo. Ponadto branża ta wykazuje znaczny stopień koncentracji, w szczególności w rejonie Kędzierzyna-Koźla i duże zróżnicowanie pod względem rodzaju i skali produkcji oraz wielkości zatrudnienia, a także dysponuje zapleczem badawczym i edukacyjnym w tym obszarze. Biorąc te czynniki pod uwagę, klaster CHEM-STER stawia sobie zasadnicze cele strategiczne będące ambitną odpowiedzią na szanse wzmacniania aktywności gospodarczych w sektorze chemii specjalistycznej, między innymi w oparciu o przykłady innych regionów chemicznych Unii Europejskiej, z powodzeniem restrukturyzujących tradycyjną chemię w kierunku bardziej zdywersyfikowanego przemysłu o wysokiej wartości dodanej. Jednocześnie potencjał i kompetencje członków klastra stanowią fundament dla budowy centrum kompetencji właśnie w dziedzinie chemii specjalistycznej. Ukierunkowanie skupionych w klastrze przedsiębiorców na innowacyjne technologie, produkty i procesy ich wdrażania sprzyjające zwiększaniu konkurencyjności stworzy właściwe warunki do inicjowania współpracy wokół wyzwań, jakie pojawiają się wraz z rosnącymi oczekiwaniami klientów i wymaganiami stawianymi przez nowoczesny rynek. Dzięki przewidzianym w strategii rozwojowej działaniom, uczestnicy klastra będą identyfikować możliwości wejścia na nowe obszary rynkowe, rozpoczynać stosowne projekty biznesowe, prowadzić prace badawcze o charakterze przedkonkurencyjnym, rozwijać wspólne rozwiązania techniczne do zastosowania w palecie produktów własnych bądź produkowanych na licencji oraz łączyć oferty poszczególnych firm, tym samym tworząc nowe produkty i usługi dostosowane do potrzeb i oczekiwań rynków docelowych. Plan działań w początkowym okresie funkcjonowania klastra przewiduje przede wszystkim inicjatywy o charakterze integracyjnym skierowane do obecnych uczestników oraz informacyjnym – dedykowane potencjalnym uczestnikom. W dziedzinie marketingowej natomiast – klaster powinien być rozpoznawalny w skali krajowej platformy współpracy firm głównie w obszarze chemii specjalistycznej. Założenia na kolejne lata przewidują budowanie silnej pozycji klastra na arenie krajowej poprzez realizację ważnych, strategicznych projektów rozwojowych. Zauważalna dynamika rozwojowa rosnącego w siłę porozumienia w zamierzeniu ma sprzyjać pojawianiu się nowych partnerów inwestycyjnych na lokalnym rynku, który ewoluować będzie w kierunku strategicznego dla Polski centrum kompetencji.
Na podstawie dokumentu Strategia Rozwoju Klastra Chemii Specjalistycznej CHEM-STER na lata 2013-2020.