PROGRAM WSPARCIA DUŻY BON- PARP

Jeden z naszych Członków Klastra

Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej Blachownia

zaprasza do współpracy mikro i małe przedsiębiorstwa w ramach programu wsparcie DUŻY BON

organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej niezwiązanej z programami operacyjnymi z dnia 2 grudnia 2006 r. (opracowany tekst jednolity rozporządzenia według stanu na dzień 19.11.2014 r., nie stanowi źródła prawa, a jedynie wersję roboczą przygotowaną na potrzeby wnioskodawców i beneficjentów).
Nabór wniosków przez PARP będzie prowadzony w marcu i kwietniu 2015r.
Zakres wsparcia:
Wsparcie w ramach Programu przeznaczone jest na zakup usługi polegającej na opracowaniu nowego wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo na znaczącym ulepszeniu wyrobu lub technologii produkcji.
Usługa ta może dodatkowo obejmować: 
1. Opracowanie:
a) oceny potencjału i otoczenia funkcjonowania przedsiębiorcy
b) planu rozwoju przedsiębiorcy na podstawie nowych lub znacząco ulepszonych wyrobów lub technologii produkcji
c) prognozy rynku nowego wyrobu, projektu wzorniczego lub znacząco ulepszonego wyrobu
d) strategii wprowadzenia nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu do obrotu
2. Wdrożenie nowego dla przedsiębiorcy wyrobu, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znacząco ulepszonego wyrobu lub technologii produkcji.
Beneficjent programu:
Program przeznaczony jest dla mikro i małych przedsiębiorców prowadzących działalność produkcyjną posiadających siedzibę, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedsiębiorca, który wcześniej otrzymał wsparcie w ramach Programu, może ubiegać się o nie po raz kolejny. Wsparcie w ramach Programu może być udzielone przedsiębiorcy, który złożył tylko jeden wniosek w ramach danego naboru wniosków.
Wykonawca usługi:
Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 615, z późn. zm.). Między innymi instytuty badawcze posiadające przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 tej ustawy oraz siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Lista jednostek naukowych posiadających przyznaną kategorię naukową, będąca podstawą weryfikacji spełniania nowych wymagań przez wskazaną we wniosku o udzielenie wsparcia jednostkę naukową, przedstawiona została w komunikacie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 4 lipca 2014 r. o przyznanych kategoriach naukowych jednostkom naukowym (Dz. Urz. MN i SzW z 2014 r., poz. 38). Komunikat Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępny jest pod adresem: (link).
Kwota  wsparcia:
Kwota wsparcia udzielona jednemu przedsiębiorcy w ramach Programu nie może przekroczyć 50.000 zł, przy czym wielkość wsparcia może wynosić do 80% całkowitych wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.
Współpraca:
ICSO ”Blachownia” posiada duże doświadczenie w aplikowaniu i realizacji projektów współfinansowanych ze środków krajowych i europejskich. Zapewniamy duże wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie. Zapraszamy do współpracy.
Kontakt:
Katarzyna Hałambiec
starszy specjalista ds. projektów
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
ul. Energetyków 9, 47-225 Kędzierzyn-Koźle
tel.: 0048 77 487 33 49