PROJEKT OPOLSZCZYZNA MATKĄ WYNALAZKÓW

Jeden z naszych Członków Klastra Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia” realizuje projekt pod nazwą : „Opolszczyzna matką wynalazków”.

Numer projektu: POKL.08.02.01-16-013/13

Dofinansowanie: ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, VIII Oś priorytetowa: Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2. Transfer wiedzy, Poddziałanie 8.2.1. Wsparcie dla współpracy nauki i przedsiębiorstw

Okres realizacji projektu:01.12.2014 – 30.11.2015

Wartość dofinansowania: 723 124,54 zł  

W ramach projektu zostanie zorganizowana w miesiącach od lutego do czerwca 2015r Akademia Innowacyjnego Przedsiębiorcy. Akademia to pięć bezpłatnych seminariów  z udziałem prelegentów, ekspertów. Tematyka seminariów ma być odpowiedzią na zapotrzebowanie przemysłu. Główna tematy seminariów to: ochrona własności intelektualnej, komercjalizacja wyników prac B+R, pozyskiwanie środków finansowych na projekty itp. Realizacja projektu to również trwające od miesiąca stycznia do marca 2015r  „czwartkowe” Spotkania  Brokerskie S2B (Science to Business). Spotkania networkingowe dla opolskich przedsiębiorców i jednostek B+R branży chemicznej mające na celu wspólne opracowanie mapy drogowej rozwoju technologii dla branży chemicznej w regionie Opolszczyzny. Celem spotkań jest dokonanie analizy kompetencji naukowo-technologicznych uczestników i oceny sytuacji rynku, wytypowanie nowych projektów, opracowanie scenariuszy postępowania i wdrażania nowych rozwiązań na rynek. „Czwartkowe” Spotkania Brokerskie obywają się w siedzibie KKPP sp. z o.o., ul. Szkolna 15 w Kędzierzynie-Koźlu. Ideą projektu jest określenie kierunku rozwoju technologicznego dla wybranych firm. Powołane zespoły opracują raporty określające kierunki potencjalnego rozwoju technologicznego w wybranych obszarach przemysłu chemicznego. W miesiącu październiku 2015r zorganizowana zostanie dwudniowa otwarta konferencja, która stanowić będzie platformę wymiany wiedzy i doświadczenia. Serdecznie zapraszam do udziału w projekcie. Projekt został stworzony dla Was z myślą o Was przedsiębiorcy z terenu Opolszczyzny. Jest to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, dofinansowywane w 100%.

Informacje na temat projektu, aktualności związane z realizacją projektu zamieszczane są na portalu www.omw.icso.com.pl
 

Biuro Projektu

Katarzyna Hałambiec
Tel. 77 4873349, e-mail: halambiec.k@icso.com.pl
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej ”Blachownia”
ul. Energetyków 9
47-225 Kędzierzyn-Koźle