Usługi

OFERTA USŁUG LABORATORYJNYCH

Specjalistyczne laboratoria jednostek naukowych i przedsiębiorstw zrzeszonych w Klastrze Chemii Specjalistycznej Chem-Ster oferują przedsiębiorcom, jednostkom badawczym oraz wszystkim zainteresowanym szeroki wachlarz usług laboratoryjnych.
Podmioty prezentujące połączoną ofertę klastrową dysponują profesjonalną kadrą naukowo-badawczą i specjalistyczną aparaturą pozwalającą na zaawansowane badania z wielu obszarów:
I. Akredytowane badania dotyczące inżynierii środowiska
Badania dotyczące inżynierii środowiska- hałas_mikroklimat_oświetlenie
II. Akredytowane badania chemiczne i fizykochemiczne powietrza, wody, ścieków i paliw
Badania chemiczne powietrza
Badania chemiczne i fizykochemiczne wody i ścieków
Badania fizykochemiczne paliw

III. Badania chemiczne i fizykochemiczne innych substancji
Badania chemiczne i fizykochemiczne innych substancji
IV. Usługi laboratoryjne i prace badawcze jednostek naukowych
Usługi laboratoryjne i ekspertyzy badawcze
V. Aparatura badawcza
Aparatura i urządzenia do badań

 

Charakterystyka laboratoriów badawczych podmiotów klastrowych tworzących ofertę:

LABORATORIUM BADAWCZE BLACHOWNIA Sp. z o.o.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle, woj. opolskie
tel./fax: +48 77 488 65 64 / +48 77 488 65 64
e-mail: lab-bl@lab-bl.com.pl
www.lab-bl.com.pl
NIP: 749-17-198-843
REGON: 531412013
KRS: 000022356

Prezes Zarządu: Beata Łoś
Osoba do kontaktów: Beata Łoś
tel: +48 77 488 65 64
tel. kom.: +48 607 500 612
e-mail: lab-bl@lab-bl.com.pl

LABORATORIUM BADAWCZE BLACHOWNIA Sp. z o.o. w Kędzierzynie-Koźlu rozpoczęło działalność na początku 1999 roku.
Spółka powstała w wyniku procesu restrukturyzacji  Zakładów Chemicznych BLACHOWNIA S.A., na bazie Laboratorium Zakładowego działającego od 1956 roku pod nazwami: Centralne Laboratorium Zakładowe, później Zakład Naukowo-Badawczy, a następnie Zakład Produkcyjno-Usługowy. Spółka przejęła z byłych służb badawczych Blachowni Holding SA pracowników inżynieryjno-technicznych oraz nieruchomość wyposażoną w laboratoria specjalistyczne z pracowniami posiadającymi sprzęt, aparaturę pomiarową i badawczą. Na spółkę zostały przeniesione wszelkie dotychczasowe uprawnienia specjalistyczne wymagane w badaniach środowiska, środowiska pracy i analizach specjalistycznych. LABORATORIUM BADAWCZE BLACHOWNIA Sp. z o.o. posiada akredytację laboratorium zgodnie z normą PN-ENISO/IEC17025:2005-certyfikat Nr AB841 Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie w dziedzinach badań: środowiska pracy, środowiska, wód i ścieków oraz benzyn, olejów napędowych i olejów opałowych oraz pobierania próbek powietrza i wody.

WYKONYWANE USŁUGI I BADANIA:
– badanie środowiska pracy;
– badanie środowiska;
– wykonawstwo analiz chromatograficznych;
– wykonawstwo analiz klasycznych;
– badania olejów napędowych, opałowych i benzyn;
– specjalistyczne analizy chemiczne dla płynów eksploatacyjnych rozpuszczalników i produktów chemii gospodarczej.

Badania środowiska pracy obejmują:
– badania mikroklimatu umiarkowanego, zimnego, gorącego;
– badania hałasu;
– badania stężenia czynników chemicznych;
– badania oświetlenia;
– badania stężeń pyłu (frakcja wdychania pyłu, frakcja respirabilna);
– badania wolnej krystalicznej krzemionki.

Badania środowiska obejmują:
– badania wód powierzchniowych i podziemnych;
– badania ścieków;
– badania hałasu środowiskowego.
Wykonawstwo analiz chromatograficznych obejmuje oznaczenia węglowodorów alifatycznych, aromatycznych, wielopierścieniowych, alkoholi, ketonów, benzyny.
Wykonawstwo analiz klasycznych obejmuje badania substancji w zakresie gęstości, lepkości, suchej masy, temperatur topnienia, wrzenia i krzepnięcia, zawartości wody i innych.
Badania olejów napędowych, opałowych i benzyn polegają na określaniu ich parametrów fizyko-chemicznych i porównywaniu z obowiązującymi normami przedmiotowymi.
Specjalistyczne analizy chemiczne dla płynów eksploatacyjnych i produktów chemii gospodarczej obejmują oznaczenie ich parametrów fizykochemicznych.
Wykonawstwo specjalistycznych odczynników chemicznych stanowi usługę w odpowiedzi na potrzeby kontrahentów i polega na wykonaniu niewielkich ilości (w skali laboratoryjnej) substancji lub preparatów chemicznych.

WYPOSAŻENIE APARATUROWE

Chromatografy gazowe z detektorem FI, pehametry, konduktometry, ekstraktory, urządzenia do filtracji, analiza torytlenu, metanu i tlenku węgla, tlenku azotu i ditlenku azotu, spektrofotometry, lepkościomierze różnych typów, aparatura do badania produktów węglopochodnych, dozymetry stacjonarne i indywidualne do poboru powietrza, luksomierz, miernik mikroklimatu, aparat do pomiaru hałasu, aparatura do oznaczania wody i miareczkowania potencjometrycznego, młyny kulowe, tarczowe i agatowe, szklana aparatura do rektyfikacji, sprzęt uzupełniający (wagi, piece, pompy, cieplarki, suszarki, kriostat, termostaty, kalorymetry).

ICSO „ BLACHOWNIA”
Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
ul. Energetyków 9
47-225 KĘDZIERZYN-KOŹLE, woj. opolskie
tel./fax: +48 77 487 34 70; +48 77 487 30 60
e-mail: info@icso.com.pl
www.icso.com.pl

 

 

NIP 749-000-70-64
REGON 000041631
KRS 0000156540
Dyrektor: dr Andrzej Krueger
Zakład Analityczny
Osoba do kontaktów: kierownik dr inż. Renata Kulesza
tel : +48 77 487 35 68
e-mail: kulesza.r@icso.com.pl

ICSO „Blachownia” jest jednostką badawczą sektora chemii organicznej. Od 1952 roku jest sprawdzonym partnerem krajowych, jak i zagranicznych kontrahentów w zakresie opracowywania, wdrażania i doskonalenia technologii chemicznych. Znajduje się w czołówce najlepszych Instytutów      w Polsce, o czym świadczy kategoria A, przyznana decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz wdrażanie wyników tych prac do praktyki przemysłowej. Instytut dysponuje nowoczesną aparaturą pomiarowo-badawczą dzięki której kompleksowo świadczy usługi badawcze i analityczne. Ponadto, posiada własne biuro projektowe oraz oferuje usługi z zakresu informacji naukowo-technicznej. ICSO „Blachownia” współpracuje z organizacjami krajowymi i zagranicznymi m.in. poprzez współdziałanie w konsorcjach naukowo-przemysłowych, sieciach naukowych i platformach technologicznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich partnerów przemysłowych technologie, innowacyjne rozwiązania, produkty branżowe i świadczone usługi są w Instytucie systematycznie dostosowywane do światowych standardów. W ICSO „Blachownia” zatrudniona jest doskonała  kadra specjalistów, w skład której wchodzą młodzi, ambitni i kreatywni ludzie oraz doświadczeni badacze z bogatym dorobkiem naukowym. Miarą wysokiego poziomu realizowanych prac Instytutu jest uzyskanie szeregu państwowych oraz ministerialnych nagród i wyróżnień, a także licznych medali na międzynarodowych i krajowych wystawach wynalazków i nowoczesnych technologii.

WYKONYWANE USŁUGI I EKSPERTYZY BADAWCZE ZAKŁADU ANALITYCZNEGO
– badania przebiegu przemian fazowych i reakcji chemicznych;
– kontrola analityczna procesów technologicznych;
– analiza jakościowa i ilościowa mieszanin związków organicznych;
– badania jakości produktów chemicznych, w tym identyfikacja zanieczyszczeń;
– badania fizykochemiczne substancji i preparatów chemicznych;
– badania podatności na biodegradację substancji chemicznych i preparatów chemicznych;
– opracowywanie kart charakterystyki;
– konsultacje, szkolenia z zakresu analityki chemicznej.

Od 2007 roku Zakład Analityczny wykonuje badania właściwości fizykochemicznych chemikaliów przemysłowych zgodnie zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej (Good Laboratory Practice GLP). Zakład Analityczny posiada Certyfikat zgodności z zasadami Dobrej Praktyki Laboratoryjnej nr 9/2012/DPL. Zakład Analityczny jest notyfikowany w Unii Europejskiej (Official Journal of the European Union 2009/C 39/20).

 

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
ul. Mostowa 30A
47-220 Kędzierzyn-Koźle, woj. Opolskie
tel./fax: +48 77 481 20 00l; +48 77 481 29 99
e-mail: zak@grupaazoty.com
www.grupaazoty.com

 

 

NIP: 749-000-50-94
REGON: 530544497
KRS: 000008993
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny: Paweł Mortas
Jednostka Usług Laboratoryjnych
Osoba do kontaktów: dyrektor Iwona Morawiec
tel./fax: +48 77 481 22 63; +48 77 481 35 43
tel. kom.: +48 695 380 846
e-mail: iwona.morawiec@grupaazoty.com

1 października 2002 roku w strukturach ZAK rozpoczęła działalność Jednostka Usług Laboratoryjnych (JUL). W jej skład weszły laboratoria ruchowe jednostek produkcyjnych oraz Laboratorium Ochrony Środowiska i Higieny Pracy. Laboratoria świadczą usługi badawcze w obszarach:
– surowców dla potrzeb Energetyki, wód surowych i technologicznych, wody pitnej i przemysłowej oraz ochrony środowiska;
– nawozów azotowych (surowce, produkty);
– związków organicznych (surowce, produkty);
– środowiska pracy, mikrobiologii wód, produktów i półproduktów.
Jednostka Usług Laboratoryjnych oferuje wysoką jakość świadczonych usług i ich profesjonalne wykonywanie. Swoje usługi kieruje zarówno do klienta wewnętrznego, jakim są obszary biznesowe GA ZAK S.A. jak i zewnętrznego.

WYKONYWANE USŁUGI I BADANIA
– badania surowców (gaz ziemny, propylen, metanol, ortoksylen, naftalen, benzen, kwas solny, roztwór wodorotlenku sodowego i inne -określanie ich jakości i składu na podstawie prowadzonych badań jakościowych i ilościowych;
– badania kontrolne procesów technologicznych związanych z wytwarzaniem produktów -badania produktów gotowych -sprawdzanie jakości wyrobów i spełnienia wymagań klienta-monitoring środowiska -badanie wody, ścieków, gleb, odpadów, powietrza oraz hałasu środowiskowego-badanie wód pitnych, studziennych, przemysłowych;
– badanie czynników szkodliwych na stanowiskach pracy
– natężenia hałasu wraz z analizą częstotliwościową, natężenia oświetlenia, parametrów  mikroklimatu, zapylenia, stężeń czynników szkodliwych-badania mikrobiologiczne w zakresie pomiarów;
– powietrza w pomieszczeniach, wód pitnych, technologicznych, powierzchniowych i studziennych, czystości półproduktów i produktów gotowych;
– inne badania;
-oznaczanie śladowych zawartości olejów w różnych próbkach (wodzie, ściekach, gazach) metodą spektrofotometrii w podczerwieni, oznaczanie różnych parametrów fizykochemicznych olejów, oznaczanie podstawowych parametrów węgla, pomiary stopnia biodegradacji produktów organicznych i odpadów
– pomiary emisji gazów kominowych i sprawności urządzeń ochronnych;
– sporządzanie odczynników, roztworów mianowanych oraz przygotowywanie wzorców do miareczkowań alkacy- i alkali- metrycznych oraz redox, wzorców pH-metrycznych, wzorców barwnych;
– sporządzanie podłoży mikrobiologicznych;
– wykonywanie i naprawy specjalistycznego szkła laboratoryjnego.

WYKONYWANE OZNACZENIA W TECHNICE ANALITYCZNEJ
Chromatografia gazowa
– próbki gazowe: oznaczanie składu gazu ziemnego, gazu syntezowego, metanu, etanu, propanu, butanu, mieszanki propan-butan, izobutanu, wodoru, powietrza; oznaczanie zanieczyszczeń azotu, wodoru, dwutlenku węgla, tlenku węgla, argonu, benzochinonu (na poziomie ppm );oznaczanie siarki organicznej w gazach ( na poziomie ppm );
-próbki ciekłe:oznaczanie metanolu, etanolu, propanoli, butanoli, pentanoli, oktanoli i innych alkoholi, estrów (octanów, ftalanów, maleinianów), benzenu, ortoksylenu, aldehydów masłowych, kwasów organicznych (ftalowy, maleinowy, benzoesowy), naftochinonu, ftalidu i innych związków organicznych jako głównego składnika (zawartości %) lub stanowiących zanieczyszczenia (na poziomie ppm, a nawet ppb w określonych przypadkach);
Chromatografia cieczowa
oznaczanie siarki całkowitej, chloru całkowitego, bromu całkowitego z prób gazowych lub prób wodnych nieorganicznych; oznaczanie bezwodników kwasów maleinowego, ftalowego i benzoesowego.
Spektrofotometria UV , VIS , IR.
oznaczanie anionów fosforanów, siarczanów, chlorków, azotanów, azotynów, krzemianów; oznaczanie kationów żelaza, miedzi, manganu, rodu, niklu, wanadu, platyny, wapnia; oznaczanie grup C=”O” w różnych próbach.
Inne oznaczenia: mętność, fenole, fosfor ogólny, chlor, chlorowodór, oznaczenia zawartości olejów w gazach, identyfikacja związków organicznych, Spektrometria Absorpcji Atomowej (ASA).
oznaczanie ilościowe metali:
– kadmu, miedzi, chromu, arsenu, niklu, ołowiu, molibdenu, manganu, cynku, glinu, żelaza, magnezu, kobaltu, tytanu, rodu, platyny, palladu, srebra, złota, irydu, rtęci, boru, sodu, potasu.
Ponadto: zawartość siarki w gazach poniżej 1 ppm, temperatury zapłonu, temperatury topnienia substancji bezbarwnych.

 

Petrochemia-Blachownia S.A.
ul. Szkolna 15
47-225 Kędzierzyn-Koźle
woj. opolskie
tel./fax: +48 77 488 68 01; +48 77 488 67 21
e-mail: lab-bl@lab-bl.com.pl
www.petrochemia-bl.com.pl

NIP: 749-178-42-84
REGON: 53135347
KRS: 0000007570
Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny: Jerzy Wiertelorz
Laboratorium
Osoba do kontaktów: kierownik Edyta Hołys
tel./fax: +48 77 488 69 26
e-mail: edyta.holys@petrochemia-bl.com.pl

Petrochemia-Blachownia S.A. specjalizuje się w produkcji węglowodorów aromatycznych otrzymywanych w procesie przerobu benzolu surowego i frakcji petrochemicznych. Spółka rozpoczęła działalność w 1998 roku przejmując infrastrukturę produkcyjną po byłym Zakładzie Petrochemii Zakładów Chemicznych „Blachownia” S.A. W kolejnych latach Spółka dokonała wielu inwestycji modernizacyjnych i rozwijała nowe technologie, co zaowocowało znaczącą poprawą jakości produktów i możliwością zastosowania ich w nowych obszarach na rynku syntez chemicznych (benzen, toluen). Po przejęciu spółki przez „BorsodChem”, w latach 2006–2007 wybudowano instalację destylacji ekstrakcyjnej umożliwiającą dywersyfikację bazy surowcowej i dalszą poprawę parametrów uzyskiwanych produktów. W 2010 roku uruchomiono instalację odzysku kwasu siarkowego. W roku 2011 Petrochemia-Blachownia S.A. stała się częścią Grupy WANHUA i obecnie jest najważniejszym dostawcą surowców dla koncernu w Europie.
W firmie funkcjonuje nowoczesne laboratorium, którego głównym zadaniem jest prowadzenie bieżącej kontroli jakości surowców i produktów oraz wykonywanie analiz między operacyjnych.

 

UNIWERSYTET OPOLSKI Wydział Chemii
ul. Oleska 48
45-052 Opole, woj. opolskie
tel./fax: +48 77 452 71 00;  +48 77 452 71 01
e-mail: chemia@uni.opole.pl
www.chemia.uni.opole.pl

 

 

NIP: 754-000-71-79
REGON: 000001382
Dziekan: prof. dr hab. inż. Piotr Wieczorek
Osoba do kontaktów: prof. dr hab. inż. Krystyna Czaja – Kierownik Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów
tel.: +48 77 452 71 40
tel. kom: +48 606 936 663
e-mail: czaja@uni.opole.pl

Uniwersytet Opolski jest uczelnią publiczną, kształcącą studentów na czterdziestu siedmiu podstawowych kierunkach, na studiach stacjonarnych oraz niestacjonarnych. Od kilkunastu lat jest uczelnią interdyscyplinarną z przewagą kierunków humanistycznych. Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego został utworzony w 2008 roku w wyniku wydzielenia istniejącego od 1971 roku Instytutu Chemii z ówczesnego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii. Odwołując się do tradycji, jednocześnie odpowiadając na nowe wyzwania i wymagania wciąż zmieniającego się rynku pracy, Wydział stale poszerza i wzbogaca swoją ofertę dydaktyczną oraz zakres badań naukowych włączając się aktywnie w życie społeczności lokalnej i współpracę zprzemysłem. Priorytetowe cele Wydziału obejmują prowadzenie badań naukowych na wysokim poziomie międzynarodowym, w tym badań aplikacyjnych we współpracy z przemysłem, intensywny rozwój kadry naukowej, rozwijanie współpracy z uczelniami krajowymi i zagranicznymi, udział w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy, a także aktywne włączanie się w zwiększanie innowacyjności regionalnej i krajowej gospodarki. Strategia Wydziału w obszarze dydaktyki określa jako priorytet kreowanie nowoczesnej oferty dydaktycznej, w zakresie rozwoju kadry kładzie nacisk na budowanie pozycji Uniwersytetu Opolskiego jako centrum kompetencji dla regionu, natomiast w sferze badań naukowych priorytetem jest ich prowadzenie na poziomie światowym.
Katedra Krystalografii.
Badania rentgenostrukturalne związków organicznych i nieorganicznych obejmujące badania ich struktury krystalicznej i molekularnej oraz mechanizmów przemian fazowych; pomiary strukturalne wybranych kryształów organicznych; analiza rentgenostrukturalna oraz badanie rozkładu gęstości elektronowej oraz jego topologii w wybranych solach.
Zakład Chemii Ogólnej.
Wszechstronna analityka chemiczna w zakresie spektrofotometrii UV-VIS-NIR; badania aktywności fotochemicznej oraz fotostabilności; projektowanie i syntezowanie kompleksów ftalocyjanin do celów badawczych i komercyjnych; specjalistyczne badania fizykochemiczne ftalocyjanin i porfiryn; projektowanie i badanie fotoaktywowanych systemów katalitycznych.

Katedra Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów.
Prace badawcze obejmujące charakterystykę właściwości polimerów i materiałów polimerowych, jak również badania nad ich otrzymywaniem: opracowanie i synteza nowych katalizatorów do polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin; badania procesów niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin; badania modyfikacji poliolefin w kierunku nadania im pożądanych właściwości, w tym badania procesów termo-i fotodegradacji oraz starzenia atmosferycznego polimerów, głównie poliolefin; otrzymywanie kompozytów i nanokompozytów na osnowie polimerowej.
Zakład Chemii Fizycznej i Modelowania Molekularnego.
Badania właściwości fizykochemicznych substancji; obliczenia struktury elektronowej związków organicznych i metaloorganicznych z wykorzystaniem metod DFT; optymalizacja geometrii substratów, stanów przejściowych i produktów reakcji chemicznych; wyznaczanie profili energetycznych reakcji katalizowanych związkami metali przejściowych –określanie zmian wartości funkcji termodynamicznych; badanie mechanizmów reakcji; symulacje stochastyczne procesów przemysłowych; modelowanie widm IR oraz NMR.

Zakład Chemii Organicznej.
Metodyka syntezy peptydów i dehydropeptydów oraz badanie ich konformacji w roztworach i kryształach; synteza biologicznie aktywnych peptydów oraz badanie ich właściwości fizykochemicznych, konformacyjnych i użytkowych; synteza antyfolianów i badanie ich właściwości biochemicznych.
Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej.
Badania w zakresie wyodrębniania i oczyszczania związków chemicznych z próbek środowiskowych, biologicznych i materiału roślinnego, izolacji substancji organicznych ze źródeł naturalnych, a także możliwości wykorzystania mikroorganizmów do biodegradacji zanieczyszczeń środowiska. Ponadto badania nad wykorzystaniem ekologii molekularnej w ochronie roślin, poszukiwanie nowych regulatorów wzrostu roślin i możliwości ich rozkładu przez mikroorganizmy w glebie, chemiczne badania regulatorów wzrostu roślin oraz oznaczanie ksenobiotyków w żywności i próbkach środowiskowych.

Oferta badawcza wyodrębnionych jednostek naukowych wydziału chemii Uniwersytetu Opolskiego:
Opolskie Laboratorium Badań Strukturalnych.
Wykonywanie widm NMR.