Opis programu sektorowego Innochem

Program sektorowy „INNOCHEM” finansowany ze środków działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.
Program sektorowy INNOCHEM ma na celu poprawę pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023.
Program został zainicjowany przez Polską Izbę Przemysłu Chemicznego (PIPC).
W odpowiedzi na skierowane przez NCBR do podmiotów zrzeszających przedstawicieli poszczególnych sektorów gospodarki zaproszenie do składania ofert na przygotowanie studium wykonalności programu sektorowego PIPC złożył w 2014 roku studium wykonalności programu sektorowego, będącego jednocześnie wnioskiem o ustanowienie programu sektorowego INNOCHEM.
Obszary tematyczne, na których skupiać się będą działania Programu będą dotyczyć:
• Pozyskiwania surowca;
• Wytwarzania produktów podstawowych;
• Wytwarzania produktów specjalistycznych;
• Nowych technologii;
• Obszarów horyzontalnych (optymalizacja prowadzonych procesów, niskoemisyjne technologie wytwórcze).

Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach pierwszego konkursu programu INNOCHEM to 120 mln zł.
Beneficjentami programu będą przedsiębiorcy i konsorcja składające się z przedsiębiorców.

Cele szczegółowe działania
Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sek-torów gospodarki.
W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.
Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe.
Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania

Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego:
1. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8)
2. Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych
3. Liczba wdrożonych wyników prac B+R
4. Przychód z wdrożonych wyników prac B+R

Liczba wskaźników produktu:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie (CI 1)
2. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
3. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje (CI 2)
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) (CI 6)
5. Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26)
6. Liczba realizowanych prac B+R
7. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R

Typy projektów:
• badania przemysłowe i prace rozwojowe
• Prace rozwojowe

Typy beneficjenta:
• Przedsiębiorstwa
• Konsorcja przedsiębiorstw

Tabela ilustrująca maksymalną intensywność pomocy
Status przedsiębiorcy Max. pomoc na badania przemysłowe Max. pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii Max. pomoc na prace rozwojowe Max. pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii
Mikroprzedsiębiorstwa 70 % 80 % 45 % 60 %
Małe przedsiębiorstwa 70 % 80 % 45 % 60 %
Średnie przedsiębiorstwa 60 % 75 % 35 % 50 %
Przedsiębiorca inny niż mikro-, mały i średni 50% 65% 25% 40%

Premię z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu można uzyskać w sytuacji gdy w okresie 3 lat od zakończenia projektu wyniki projektu:
• zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub
• zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych zawartych w wykazie czasopism opracowanym przez MNISW lub
• zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Katalog kosztów kwalifikowalnych:
I. Koszty bezpośrednie:
1. Wynagrodzenia,
2. Podwykonawstwo,
3. Pozostałe koszty bezpośrednie:
a) koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury),
b) koszty budynków i gruntów (dzierżawa, wieczyste użytkowanie budynków, amortyzacja budynku) –do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu
c) pozostałe koszty operacyjne (sprzęt laboratoryjny – wszystko co nie jest środkiem trwałym, koszty utrzymania linii technologicznych, wymiana powierzchni laboratoryjnych, elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej, koszty promocji – do 1% kosztów kwalifikowalnych projektu, koszty audytu zewnętrznego)
II. Koszty Pośrednie (maks. do 17% kosztów wynagrodzeń i pozostałych kosztów bezpośrednich:
1. koszty administracyjne
2. koszty wynajmu lub utrzymania budynków
3. koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia
4. koszty delegacji osób zaangażowanych w realizacje projektu

OCENA PROJEKTU:
Kryteria merytoryczne w ramach oceny naukowo-technologicznej
A. Kryteria dostępu (ocena TAK/NIE):
• Projekt obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe i dotyczy innowacji produktowej lub procesowej
• Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację
• Zgodność z zakresem tematycznym konkursu
B. Kryteria punktowane (punktacja od 0 do 5 pkt.):
• Zaplanowane prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane
• Zespół badawczy oraz zasoby techniczne wnioskodawcy zapewniają prawidłową realizację zaplanowanych w projekcie prac B+R
Kryteria merytoryczne w ramach oceny gospodarczo-biznesowej
A. Kryteria dostępu (ocena TAK/NIE):
• Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu
• kadra zarządzająca oraz sposób zarządzania w projekcie umożliwia jego prawidłową realizację
B. Kryteria punktowane (punktacja od 0 do 5 pkt.):
• nowość rezultatów projektu
•  zapotrzebowanie rynkowe i opłacalność wdrożenia
• wdrożenie rezultatów projektu planowane jest na terenie RP (punktacja 0 lub 3 pkt.)

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOCHEM”.
Termin naboru: od 01.02 do 01.03.2016 r.
W ramach Działania 1.2 dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.
Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:
1) przedsiębiorcy (przedsiębiorstwa) w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (rozporządzenie 651/2014) albo
2) konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców) – w których skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika I do rozporządzenia 651/2014.
Budżet i poziom dofinansowania:
Indykatywny budżet NCBR przeznaczony na dofinansowanie projektów wyłonionych w konkursie dla Programu sektorowego INNOCHEM wynosi 120 000 000 PLN.
Wysokość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 000 000 PLN.
Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 20 000 000 PLN.
Do pobrania pliki:
Zakres_tematyczny_Innochem
Przewodnik_po_kryteriach_1.2
INNOCHEM_ zagadnienia badawcze_FINAL_20150716