RANB – Regionalne agendy naukowo-badawcze

Nazwa przedsięwzięcia priorytetowego.
Regionalne agendy naukowo-badawcze
Podmiot odpowiedzialny za realizację przedsięwzięcia.
Typ beneficjenta: konsorcja z udziałem jednostek naukowych i przedsiębiorstw, przy czym liderem jest  jednostka naukowa.
Opis przedsięwzięcia w kontekście proponowanych celów.
Przedsięwzięcie wpisuje się w cele wskazane w Kontraktach Terytorialnych dla 16 województw odnoszące się do wzmocnienia innowacyjności regionów.
Regionalna Agenda Naukowo-Badawcza (RANB) to zestaw komplementarnych obszarów badawczych, związanych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami. Wsparcie RANB będzie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Cel RANB:

  • zapewnienie spójności mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu widzenia kraju oraz regionów (krajowe a regionalne inteligentne specjalizacje),
  • współfinansowanie badań prowadzonych w obszarach zgodnych z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami,
  • zapewnienie wysokich standardów wyboru projektów, przy zachowaniu wpływu regionów na zakres tematyczny (merytoryczną treść) konkursu,
  • wykorzystanie dotychczasowego dorobku/wkładu regionów w identyfikowanie obszarów inteligentnej specjalizacji i tematów badań.

Obszary tematyczne, na podstawie których utworzone zostaną Regionalne Agendy Naukowo-Badawcze, zostaną zgłoszone przez województwa. Województwa przedstawią proponowany zakres tematyczny i zagadnienie badawcze na podstawie uzgodnionego formularza. Można zgłosić dowolną liczbę zagadnień badawczych zidentyfikowanych w oparciu o dokument strategiczny, w ramach którego zdefiniowano regionalne inteligentne specjalizacje. Następnie Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (Instytucja Pośrednicząca POIR) dokona przeglądu zgłoszonych zagadnień badawczych. Na tym etapie będzie miała miejsce agregacja zagadnień badawczych, czyli łączenie zagadnień z podobnych dziedzin nauki w zbiory, które będą wstępnie określały zakres tematyczny RANB. W dalszej części Komitet Ekspertów dokona pogłębionej analizy zagadnień badawczych, a jago prace powinny zakończyć się określeniem zakresów tematycznych RANB uszczegółowionych poprzez zweryfikowane przez Komitet zagadnienia badawcze. Lista RANB wskazująca zakres tematyczny i zagadnienia badawcze zostanie zatwierdzona przez Radę NCBR na podstawie rekomendacji Komitetu Ekspertów. W kolejnym etapie odbędzie się konkurs na projekty realizowane w ramach RANB.
Na podstawie dotychczas analizowanych propozycji regionalnych inteligentnych specjalizacji zostały określone następujące zakresy tematyczne:

  1. Biogospodarka (biosurowce), jakość życia i żywność.
  2. Nowoczesne materiały i technologie  (przemysł metalowy i maszynowy, drzewny i meblowy, odlewniczy i metalowy, włókienniczy, lotnictwo i kosmonautyka, tworzywa  sztuczne, materiały budowlane).
  3. Logistyka i działalność morska (inżynieria wodna i lądowa, ekonomia wody).
  4. Zdrowie (medycyna, farmacja, kosmetyka) i turystyka.
  5. ICT, usługi dla biznesu i sektory kreatywne (multimedia, teleinformatyka, wzornictwo)\
  6. Energetyka i środowisko.

Zagadnienia badawcze mogą zostać zgłoszone w ramach powyższych zakresów tematycznych lub dotyczyć innych zakresów, które zostały zidentyfikowane przez region. Zagadnienia badawcze powinny jednoznacznie wskazywać na tematykę prac badawczo-rozwojowych, które mogą być finansowane w ramach instrumentu RANB, w taki sposób, aby było możliwe określenie tematów projektów obejmujących prace B+R w ramach ogłoszonej RANB.
Obszar tematyczny realizacji przedsięwzięcia.
Prace B+R
Obszar realizacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie ma zasięg ogólnokrajowy.
Miejsce realizacji przedsięwzięcia.
Przedsięwzięcie ma zasięg ogólnokrajowy.
Stan zaawansowania prac przygotowawczych/realizacji.
W październiku 2015 r. zakończono robocze uzgodnienia schematu realizacji RANB oraz formularza zgłaszania obszarów badawczych.
Orientacyjny całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia.
Regionalne agendy naukowo-badawcze realizowane będą w ramach poddziałania 4.1.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Alokacja środków UE na poddziałanie wynosi 97 997 886  EUR (EFRR). Nie jest wykluczony udział środków prywatnych w finansowaniu przedsięwzięcia – ostateczna wartość środków zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia oraz źródła pochodzenia tych środków uzależnione od typów projektów finansowanych w ramach przedsięwzięcia oraz podmiotów je realizujących.
Źródła finansowania przedsięwzięcia.
Na obecnym etapie prac brak planu wydatkowania środków w ramach poddziałania na poszczególne lata.
Harmonogram realizacji przedsięwzięcia.
Wybór projektów do dofinansowania, na poziomie realizacji RANB, nastąpi w trybie konkursowym. Pierwszy konkurs w ramach poddziałania 4.1.2 POIR powinien zostać przeprowadzony w 2016 r.
Oczekiwane produkty i rezultaty.

Wskaźniki podane za Szczegółowym opisem osi priorytetowych POIR:

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego Jednostka miary Kategoria regionu Wartość bazowa Wartość docelowa
Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (O/K/M) (CI 24) EPC słabiej rozw. 0 325
Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach (O/K/M) (CI 24) EPC lepiej rozw. 0 23
Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową szt. słabiej rozw. 0 130
Liczba skomercjalizowanych wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową szt. lepiej rozw. 0 9
Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową PLN słabiej rozw. 0 442
Przychód z komercjalizacji wyników prac B+R prowadzonych przez jednostkę naukową PLN lepiej rozw. 0 47
Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych szt. słabiej rozw. 0 85
Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych szt. lepiej rozw. 0 6

 

Wskaźniki produktu Jednostka miary Kategoria regionu Wartość bazowa Wartość docelowa
Liczba realizowanych prac B+R szt. słabiej rozw. 7 65
Liczba realizowanych prac B+R szt. lepiej rozw. 0 5
Liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R szt. słabiej rozw.   12
Liczba jednostek naukowych wspartych w zakresie prowadzenia prac B+R szt. lepiej rozw.   8
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) szt. słabiej rozw.   65
Liczba przedsiębiorstw współpracujących z ośrodkami badawczymi (CI 26) szt. lepiej rozw.   5
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) PLN słabiej rozw.   114 236 914
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie innowacji lub badań i rozwoju (CI 27) PLN lepiej rozw.   7 995 584
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie badań i rozwoju PLN słabiej rozw.   114 236 914
Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne w projekty w zakresie badań i rozwoju PLN lepiej rozw.   7 995 584
Liczba osób prowadzących działalność B+R w ramach projektu (O/K/M) osoby słabiej rozw.   1 300
Liczba osób prowadzących działalność B+R w ramach projektu (O/K/M) osoby lepiej rozw.   90

Ewentualne przedsięwzięcia komplementarne.

Poddziałanie jest mechanizmem zapewnienia spójności mechanizmów finansowania prac B+R istotnych z punktu widzenia kraju oraz regionów (krajowe a regionalne inteligentne specjalizacje). Przedsięwzięcia komplementarne będą realizowane w ramach RPO (wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorców) oraz w ramach I i IV osi POIR.

Do pobrania:
Regionalne agendy naukowo-badawcze
Załozenia RANB
Prezentacja RANB 18.11.2015